Uw verzekeringen                          Onze zorg
Home Home Over ons Over ons Zakelijk Zakelijk Particulier  Particulier Nieuws Nieuws Contact Contact

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities    1.1 Financiële Dienstverlener:  Z Assurantie management, gevestigd te Coevorden, Printer 1, 7741 ME  hierna te noemen: “FD”.   1.2 Opdrachtgever:  De natuurlijke of rechtspersoon aan wie FD enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of  met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.     1.3 Opdracht:  De door Opdrachtgever aan FD verstrekte Opdracht om te adviseren over of te  bemiddelen bij   en/of het continueren van een Financieel- Product en/of dienst.   1.4 Financieel Product:  De dan wel schade- en/of levens verzekering, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft  aangewezen producten en/of diensten, waarover FD adviseert, waarin hij bemiddelt, en/of die hij op  basis van een overeenkomst beheert.   1.5 Aanbieder:  De leverancier van een financieel product.   Artikel 2: Opdracht   2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en FD wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het  moment dat FD een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is  begonnen. FD is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te  weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft  verstuurd.   2.2 Alle aan FD verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met FD en worden door haar  uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij FD  werkzame persoon zal worden uitgevoerd.    2.3 Aan FD verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FD, niet tot  resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn  overeengekomen anders blijkt.   2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door FD opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar  verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.    2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten  van FD en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien  voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor FD  werkzaam zijn.  2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod  of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door FD  zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.  Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen FD   3.1 Door FD namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn,  tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door  de betreffende Aanbieder.    3.2 Aan door FD gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de  eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen  rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en  kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een  offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening  van de maandlasten verschaffen.   3.3 Door FD aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde  veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder  een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve  berekening van de maandlasten verschaffen.  Artikel 4: communicatie   4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan FD heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen  dat dit bericht FD heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een  automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.    4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door FD verstrekte  informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door FD gegeven advies in het kader  van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van FD het tegendeel  blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.    4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan FD heeft bekend gemaakt, mag FD erop vertrouwen dat  Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres,  waaronder begrepen diens e-mailadres.  Artikel 5: Inschakeling derden   5.1 Het is FD toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te  maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast  aan Opdrachtgever.   5.2 Voor zover FD bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door  externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten,  fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de  selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FD is niet aansprakelijk  voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.    5.3 FD is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de  uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als  externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe  administratiebureaus etc.   Artikel 6: Honorarium en betaling  6.1 Het voor haar dienstverlening aan FD toekomende honorarium is tussen FD en Opdrachtgever een  uurtarief, een vast honorarium of abonnement, dan wel een combinatie daarvan.  6.2 FD is gerechtigd om haar tarieven, waaronde begrepen eventuele abonnements- kosten, jaarlijks  per  1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd  door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel  volgens een vast percentage zoals overeengekomend door FD en opdrachtgever.  6.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan  Opdrachtgever doorberekend. FD is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen  wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of  diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs  van FD beïnvloeden.  6.4 In het geval FD werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door  Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens FD start met de uitvoering van de Opdracht  6.5 Facturen van FD dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum  op de door FD voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders  vermeldt.  6.6 Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig  betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade  weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een  afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de  onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. FD is in deze  gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.  6.7 Verrekening door Opdrachtgever van door FD voor haar dienstverlening in rekening gebrachte  bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling  door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor  zover de tegenvordering door FD uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte  onherroepelijk is vastgesteld.  6.8 Indien Opdrachtgever de door FD in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen  termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn,  over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na  ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan FD te voldoen kan FD de incassering  van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot  vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke  incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.   6.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde  rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt  Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  6.10 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FD aanleiding geeft, is  FD bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende  zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.   Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever   7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan FD die  hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere,  doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in  de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogens-situatie, de bedrijfsbestemming, de  bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat FD haar adviezen daaraan zou  moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.    7.2 FD kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen  indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.   7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of  niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van FD zijn gesteld, of indien  Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is FD bevoegd  over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.    7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan  FD verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg  heeft dat FD meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast FD het  met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.   7.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis  waarvan FD de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene)  polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te  beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te  gaan.  Artikel 8: Aansprakelijkheid van FD   8.1 Iedere aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij  de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het  desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD wordt uitgekeerd,  inclusief het door FD te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere  informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.    8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD in een specifiek  geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar  werknemers en de door FD bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot  maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan  de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien FD geen honorarium voor haar  dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FD en de  hare beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.     8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor  Opdrachtgever geen rechten ontlenen.  8.4 FD is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als  gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.   8.5 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door FD  gebruikte software of andere computerprogrammatuur.    8.6 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door  Opdrachtgever aan FD verzonden (email)berichten FD niet hebben bereikt.   8.7 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de  Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na  bemiddeling van FD, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.    8.8 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat  een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is  verstreken.   8.9 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder  er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde  stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.   8.10 In het geval FD adviseert omtrent c.q bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een  belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft FD een prognose ten aanzien  van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. FD  is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect  voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het  tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is FD niet  aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden,  onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat,  rendement, rentabiliteit e.d.   8.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van FD voor schade welke veroorzaakt is  door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.   8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met FD indien FD zelfs na  deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens   Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding  en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever  te worden nagekomen.  Artikel 9: Overmacht   9.1 FD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor FD redelijkerwijze niet  mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van FD ontstane veranderingen in de bij het aangaan der  verplichtingen bestaande omstandigheden.    9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FD geldt in ieder geval niet als  toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar  leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking  of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of  doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid  niet meer van FD kan worden gevergd.   Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens 10.1 Door Opdrachtgever aan FD verstrekte persoonsgegevens zullen door FD niet worden gebruikt of  verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar  verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor  zover FD op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is  om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.  10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist  e.d. van FD, zal FD de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het  betreffende bestand verwijderen.  Artikel 11: Klachteninstituut  11.1 FD is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer  300.015308. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de  onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor een advies  worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke  rechter.  11.2 FD conformeert zich op voorhand niet aan een door de Geschillencommissie Financiële  Dienstverlening te geven advies te hoeven houden.   Artikel 12: Verval van recht   12.1 Klachten met betrekking tot door FD verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in  rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen  nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft  ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde  tekortkoming in de prestatie van FD, te worden ingediend bij FD. Het indienen van een klacht schort  nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.   12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in  verband met door FD verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment  waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze  rechten en bevoegdheden.  Artikel 13: Diversen   13.1 Op alle door FD uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde  Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.    13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van  hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.    13.3 Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden afwijkende  afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of  aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden FD slechts voor zover deze uitdrukkelijk  schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever zijn overeengekomen.   13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende  bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.   13.5 FD is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het  geval FD tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige  toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen  na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid  van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud  van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde  inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door FD  genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.