Home Home Over ons Over ons Zakelijk Zakelijk Particulier  Particulier Nieuws Nieuws Contact Contact
oriëntatiegesprek …. Tijdens dit gesprek zullen wij ons als kantoor nader aan u voorstellen, onze werkwijze en dienstverlening verder toelichten en vervolgens uw wensen en vraagstukken aanhoren, Als er een overeenstemming te bereiken valt, zullen de gemaakte afspraken vastgelegd worden in een opdrachtbevestiging.   inventarisatie …. Afhankelijk van de wensen en vraagstukken die u bij ons heeft neergelegd, brengen wij eerst de huidige en eventuele toekomstige situatie van uw onderneming in kaart.        analyse …. Vervolgens maken wij een risicoscan. Hiermee worden alle risico’s en factoren die te maken hebben met de onderneming nauwkeurig tegen het licht gehouden. Ook zal de actuele assurantieportefeuille met alle daaraan verbonden polissen en clausuleringen worden onderzocht. Indien nodig, zal in overleg met u contact gelegd worden met de betrokken assuradeur.
in 6 stappen
   dienstverlening
                  volledige
Om onze volledige dienstverlening uit te voeren bestaat het 6-stappenplan:
Uiteraard bestaat in bepaalde situaties de mogelijkheid om gedeeltes hiervan uit te laten voeren.
  oriëntatiegesprek inventarisatie analyse advies bemiddeling continuïteit
advies …. Voortvloeiend uit de gemaakte analyse, zullen conclusies en aanbevelingen door ons in een schriftelijke rapportage worden vastgelegd. In een persoonlijk gesprek zullen wij dit nader aan u toelichten. Alle relevante zaken die nodig zijn voor een volledig en zorgvuldig advies zullen hierin ruimschoots aan de orde komen. Bovendien controleren wij of ons uitgebrachte advies voldoende duidelijk bij u is ontvangen en u daarvan de consequenties overziet.   bemiddeling …. Datgene wat er in de adviesfase is besproken en waaraan u uw goedkeuring heeft verleent, wordt nu ten uitvoer gebracht. Dat betekent dat wij het gehele traject gaan begeleiden en gaan toezien op een correcte en zorgvuldige afwikkeling. continuïteit ….. Om uw assurantieportefeuille actueel en afgestemd te houden op ontwikkelingen in de markt, kunnen wij u op verschillende wijze ondersteunen om deze continuïteit te waarborgen. Conform de gemaakte afspraken, zullen wij dit wederom in een opdrachtbevestiging vastleggen

Zakelijk - Werkwijze

Uw verzekeringen                          Onze zorg